Меню
Профил
Език

Категории

Отказ от покупка

ОТКАЗ ОТ ПОКУПКА

 

 

За да се откажете от покупка можете да се обадите на телефон 0885700777 

като се представите и посочите номера на вашата поръчка.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА 

Чл. 12. (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина,

без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане

на стоките от Потребителя или от трето лице.
 (2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено

„Paper-Professional” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които

желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително,

но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето,

приело доставката, и дата на доставката.

(3) „Paper-Professional“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора
 (4) За упражняване правото на отказ „“ предоставя на потребителя възможност за избор да

попълни и да изпрати по електронен Paper-Professionalът чрез интернет страницата стандартния формуляр 

за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „Paper-Professional“ незабавно изпраща на потребителя

потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
 (5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и

фактурата, като ги предаде на „Paper-Professional” или на упълномощено от последното лице, в срок от

14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
 (6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване

на търговския вид.
 (7) „Paper-Professional“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно

или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това,

кое от двете събития е настъпило по-рано.
 (8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „Paper-Professional”

за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за 

упражняване на отказ от договора.
 (9) Когато във връзка с изпълнението по договора „Paper-Professional“ е направил разноски и Потребителят

се откаже от договора, „Paper-Professional“ има право да задържи съответната сума за направените разноски , 

или да изисква тяхното плащане.

Чл. 13.  (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:
 1.    за доставка на стоки, изработени или внесени по поръчка/заявка/ на потребителя или съобразно

неговите индивидуални изисквания;
 2.    за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си

или имат кратък срок на годност;
 3.    за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да

бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

Чл. 14.  „Paper-Professional” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

Също тъка може да го направите по мейл като отговорите на съобщението изпратено от нас 

за вашата поръчка. Можете също тъка и да попълните стандартния формуляр за отказ от поръчка.

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

                                                                               СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До Пейпър Конвертинг ЕООД 

/името на търговеца/

гр.София,ул.Бигла 7 

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

............................................................................................................................................. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на .....................................................

Стоката е получена на ....................................................../посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр.с.............................................................................................................................. /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние

или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение 

на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин 

за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • сключване на договора – при договор за услуги;

  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да 

върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен 

за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, 

получени от потребителя, включително разходите за доставка.

 

Нови продукти

Най-продавани

Харесайте ни